Archive for the ‘prawo budowlane’ Category

Warunki techniczne przyłączenia i dostawy gazu

Każdy ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej musi wystąpić do dostawcy gazu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia i dostawy gazu do budynku.   W Polsce obowiązują ustawy i roz­porządzenia określające zasady kształ­towania polityki energetycznej pań­stwa. Celem tych przepisów jest zapewnienie bezpieczeństwa energe­tycznego oraz oszczędne i racjonalne użytkowanie paliw i energii.   Obowiązujące […]

Gazy palne

Gaz ziemny znany już był w starożytnych Chinach, ale jego przemysłowe zastosowanie nastąpiło dopiero w końcu XIX wieku.   Na większą skalę gaz ziemny zaczę­to użytkować w USA na początku XX wieku po wybudowaniu gazociągów przemysłowych. Wiązało się to z roz­wojem technologii produkcji rur sta­lowych bez szwu. W Europie gaz ziem­ny zaczął być szeroko stosowany […]

Jak samemu określić charakterystykę cieplną budynku

Nowe prawo budowlane zobowiązuje zarówno projektantów, jaki wykonawców budynków do przestrzegania zasady racjonalnie niskiego zużycia ciepła podczas ich eksploatacji.   Jednocześnie stale rosnące ceny paliw i nośników energii zmuszają do tego wszystkich użytkowników. W tej sytuacji obserwuje się w pełni uza­sadniony wzrost zainteresowania pro­gnozowaniem potrzeb cieplnych obiektów mieszkalnych. Zaintereso­wanie to wykracza już poza wąski krąg […]